Regulamin

REGULAMIN

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Definicje
§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§ 4. Procedura składania i realizacji zamówień
§ 5. Dostawa
§ 6. Ceny towarów i metody płatności
§ 7. Reklamacja i prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość
§ 8. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 9.  Odstąpienie od umowy 
§ 10.  Pliki cookies 
§ 11. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych. 
§ 12. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego LetsBeauty.pl dostępnego pod adresem www.letsbeauty.pl, którego właścicielem jest Adbeauty Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-553) przy ul. Koszykowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000525525, NIP: 527-272-17-56, Regon: 147277199.
 2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego.
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego.
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego.
  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu LetsBeauty.pl.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Adbeauty Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§ 2. Definicje

 1. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego LetsBeauty.pl wyszczególniony w § 1 ust. 3.
 2. Kupujący, Klient, Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznały zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.
 3. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy LetsBeauty.pl dostępny pod adresem www.letsbeauty.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem www.letsbeauty.pl/regulamin-nowy.

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie między innymi za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.letsbeauty.pl.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez rejestrację konta użytkownika lub też z poziomu profilu Gość.
 3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po jej dokonaniu tworzone jest indywidualne konto Użytkownika.
 4. Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego.
 5. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie tegoż regulaminu i podanie danych osobowych zaznaczonych w formularzu jako obowiązkowe do wypełnienia.
 6. W przypadku konsumenta, tj. osoby fizycznej dokonującej w Sklepie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
  3. Numer telefonu.
 7. W przypadku pozostałych podmiotów obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:Zamówienia w Sklepie Internetowym można także składać bez tworzenia indywidualnego konta Użytkownika, rezygnując tym samym, m.in. z funkcji zapamiętywania danych teleadresowych oraz możliwości śledzenia postępu realizacji zamówienia. Przy wyborze takiej formy składania zamówienia niezbędne jest jednakże podanie danych wyszczególnionych w §3 ust. 6 i 7.
  1. Nazwę firmy,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 8. Sklep może w każdej chwili pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  1. Podczas rejestracji na www.letsbeauty.pl poda dane osobowe niezgodne z prawdą lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
  2. Za pośrednictwem Sklepu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego.
  3. Dopuścił się innych czynów, które zostaną uznane przez moderatora strony za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez zgody Sklepu.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
  2. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  3. Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM).
  4. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu.
  5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  6. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.letsbeauty.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz zatwierdzić zamówienie.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Wybór towarów zamawianych przez Klienta dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu niezbędnych danych przez Klienta korzystającego ze Sklepu, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści nimniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  1. Przedmiotu zamówienia,
  2. Podanych przy jego składaniu danych teleadresowych,
  3. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  4. Wybranej metody płatności,
  5. Wybranego sposobu dostawy.
 6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 10 dni roboczych od daty dokonania zakupu na właściwy rachunek bankowy sklepu, rezerwacja zostanie anulowana.
 11. Adbeauty Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży towarów, zwłaszcza towarów marki ZOEVA, w przypadku, gdy Kupujący nabywa ten towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5. Dostawa

 1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską DHL, Pocztą Polską lub do Punktu Odbiorów Osobistych.
 3. Koszty dostawy towaru realizowanej poprzez firmę kurierską DHL wynoszą 14,00 zł brutto i tyczą się przesyłki o wadze do 30 kilogramów.
 4. Koszty dostawy towaru realizowanej poprzez Pocztę Polską zależą od wagi wysyłanej przesyłki i zawarte są w poniższej tabeli:

Waga / Nazwa usługi

List polecony ekonomiczny

List polecony priorytetowy

Paczka poczta ekonomiczna

Paczka pocztowa priorytetowa

Przesyłka biznesowa

do 1 kg

7,00 zł

8,00 zł

10,50 zł

12,00 zł

15,00 zł

1 - 2 kg

9,50 zł

12,00 zł

12,00 zł

14,00 zł

15,00 zł

do 30 kg

X

X

X

X

15,00 zł

5. Koszty dostawy towaru do Punktu Odbiorów Osobistych wynoszą 0,00 zł.
6. Koszty dostawy wyszczególnione są ponadto na podstronach Sklepu: Dostawa i płatności oraz Najczęściej zadawane pytania.

7. Dodatkowe potwierdzenie kosztów dostawy Klient uzyska w czasie składania zamówienia.
8. Termin dostawy produktów wynosi od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania do Klienta zamówienia.

§ 6. Ceny towarów i metody płatności

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty zamówienia:
  1. Przelewem na numer konta bankowego: 24 1140 2017 0000 4302 1307 3053.
  2. Za pomocą systemu płatności internetowej BlueMedia.
  3. Gotówką przy odbiorze paczki u kuriera bądź listonosza (za pobraniem) lub przy odbiorze osobistym w Punkcie Odbiorów Osobistych.
  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§ 7. Reklamacje w zakresie umowy sprzedaży

 1. Klientowi przysługuje prawo reklamacji zarówno w kwestii wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne Towaru, przez co należy rozumieć niezgodność rzeczy sprzedanej z umową oraz za wady prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 556 i następne).
 3. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)    nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)    nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)   została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem www.letsbeauty.pl telefonicznie lub drogą mailową. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest niezbędnym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Sporządzenie protokołu nie jest jednak kwalifikatorem decydującym o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep Internetowy.
 2. Sklep Internetowy LetsBeauty.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, choć nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać przedłożone Sklepowi na czytelnym formularzu zawierającym:

a)    Imię i nazwisko,

b)   Numer zamówienia,

c)    Opis niezgodności towaru z umową,

d)   Datę zakupu.

 1. Informacje zawarte w ust. 3 pozwolą przyspieszyć proces reklamacyjny.
 2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@letsbeauty.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu: (22) 890 73 71 lub 531 136 261. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonano połączenie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

§ 8. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep Internetowy LetsBeauty.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LetsBeauty.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@letsbeauty.pl lub przy użyciu dostępnego na stronie www.letsbeauty.pl formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep LetsBeauty.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) art. 27 konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od dnia:

a)                  otrzymania zakupionego Towaru – w przypadku umów sprzedaży,

b)                 rejestracji w sklepie – w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy stosowne oświadczenie w tym zakresie należy dostarczyć na adres: Adbeauty sp. z o.o., ul. Koszykowa 35 , 00-553 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach, który stanowi także Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a konsument zobowiązany jest do zwrotu dostarczonego mu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Koszt zwrotu towaru ponosi konsument.
 5. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedajacy nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

d)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

k)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

§ 10. Polityka cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe w niewielkim rozmiarze zapisywane na dysku w celu utrzymywania sesji Użytkownika, przez co nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika oraz hasła, a także umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności, wyświetlanie reklam o sprecyzowanej pod Użytkownika treści oraz generowanie internetowych ankiet konsumenckich wraz z zapobieganiem możliwości powtórnego w nich zagłosowania.
 3. Pliki cookies nie są przeznaczone do gromadzenia danych osobowych Użytkownika, nie ingerują w konfigurację jego komputera, jak również w integralność systemu, a także nie służą do instalowania na jego dysku twardym jakichkolwiek programów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów, trojanów czy innych szkodliwych aplikacji.
 4. Pliki cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą zostać usunięte przez Użytkownika w dowolnym momencie.

§ 11. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 1.         1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe na stronie sklepu internetowego LetsBeauty.pl dostępnego pod adresem www.letsbeauty.pl, którego właścicielem jest Adbeauty Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-553) przy ul. Koszykowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000525525, NIP: 527-272-17-56, Regon: 147277199.

           2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych - kontakt umożliwiamy drogą emailową -  sklep@letsbeauty.pl, oraz pocztową - ADBeauty, Warszawa (00-553) przy ul. Koszykowej 35,

          3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas:
  - rejestracji konta zakupowego na stronie www.letsbeauty.pl 
  - zakupu bez rejestracji na wyżej podanej stronie,
  - zapisu na newsletter, a także na "powiadomienie o dostępności produktu",
  - formularza kontaktowego ze strony www, lub bezpośredniego kontaktu emailowego. 

         4. Sklep internetowy www.letsbeauty.pl przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Są jednak niezbędne do zawarcia umowy. (kupna, wysyłki produktu). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę. Jeśli klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych lub/i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie realizacja zamówienia może być niemożliwa. 

        5. Przetwarzamy Twoje dane w celu: 
  - umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego LetsBeauty w tym dokonywania transakcji, 
  - świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w sklepie internetowym www.letsbeauty.pl ( w tym zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych) 
  - sprzedaży produktów oferowanych na stronie www.letsbeauty.pl 
  - marketingowych – newslettery, powiadomienia o dostępności produktu – możliwe jest to jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych klienta, w celach marketingowych i wpisania się na listę subskrybentów. Rezygnacja z subskrybcji jest możliwa w każdej chwili.   
  - rozpatrzenia reklamacji, wymiany 
  - obsługi zgłoszeń do nas kierowanych (np. przez formularz kontaktowy lub drogą emailowa)
  - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  Co więcej przepisy prawa wymagają by Twoje dane były przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych. 

  1. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
   - zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
   - organizacji różnych konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz brać udział,

          7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym dla Ciebie momencie.  Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, ponieważ administrator ma prawo odmówić usunięcia danych klienta –  wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w  szczególności gdy klient nie uregulował wszystkich należności wobec administratora sklepu) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. 
  W tym celu prosimy o kontakt emailowy – sklep@letsbeauty.pl , lub zgłoszenie bezpośrednio przez stronę internetową sklepu poprzez formularz kontaktowy. Twoje dane widoczne są również dla Ciebie w Twoim profilu użytkownika. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

           8. Jeżeli zdecydujesz się zawrzeć z nami umowę, konieczne jest podanie Twoich następujących danych:
  - nazwisko i imię,
  - adres do wysyłki produktów, (ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto) 
  - adres e-mail,
  - numer telefonu kontaktowego,
  - w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.

           9. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy sklepem internetowym a klientem i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. W przypadku sprzedaży produktów dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki przekazywane są firmom transportującym i przekazującym przesyłki - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmie kurierskiej DHL.

         10. W przypadku wszelkich wątpliwości powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji.  Dane kontaktowe tel. 531 136 261, adres e-mail: sklep@letsbeauty.pl 

         11. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

         12. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą. Również po jej zakończeniu w celach: 
  - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  - wykonania obowiązków w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  - zapobiegających nadużyciom i oszustwom,
  - czysto statystycznych i archiwizacyjnych.

        13. Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres w którym obowiązuje umowa, lub do momentu Twojego sprzeciwu, wobec tego rodzaju przetwarzania. Jeśli chodzi o programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których możesz wziąć udział – Twoje dane będą przetwarzane przez czas ich trwania i okresu wręczania nagród.
   
        14. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego, za wyjątkiem sporów w których jedną ze stron jest konsument, w takim wypadku spory te będzie rozpatrywał sąd określony według zasad ogólnych prawa procesowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 Maja 2018 roku. Postanowienia Regulaminu mają zastosowania do umów zawartych po dniu jego wejścia w życie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl